Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU: Pres-san Makina İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Ahi Evran OSB Mah. Ural Cad. No:7/1 Sincan/ANKARA

İLETİŞİM: info@pres-san.com

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil faaliyet alanımızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na, ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MADDE 3- Tanımlar

a)Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b)Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerleşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) İlgilikişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

d) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

e) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılmasıya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 ı) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından sunulmakta olan; kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu tarafından sunulan her türlü hizmet için gerek bizzat gerek online başvurunuz halinde, bilgi ve belge talebinde bulunmanız halinde, sözlü, yazılı, görsel, işitsel olarak, elektronik ortamda internet sitesi ya da sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz paylaşımlarla elde edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimiz kapsamında ilgili kişinin; Kimlik verisi, İletişim verisi, Finans verisi, Ürün hizmet alan kişi/müşteri verisi, Görsel İşitsel kayıtlar, imza verisi tutulmaktadır.

Başka bir ifade ile ilgili kişiye ait olan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Geçici TC Kimlik Numarası, Medeni Hal, Meslek, Cinsiyet, Doğum Tarihi, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Banka Hesap/ IBAN Bilgileri, Kredi Kartı ve Ödeme Bilgileri, Fotoğraf ile Görsel Kayıtlar dahil olmak üzere, ip adres bilgileri, çağrı merkezi standarları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları, verİ sorumlusu ziyaretinde güvenlik ve denetim amacıyla tutulan kamera kayıt görüntüleri, çerez verileri, internet sitesine gönderdiğiniz/doldurduğunuz formlar aracılığıyla kendi iradeniz ile paylaştığınız kişisel verilerinizdir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI:

İlgili kişiye ait bahsi geçen kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler;

İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep/şikayetlerin takibi

Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

 

Ayrıca yasada açık bir şekilde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak elektronik ortamda ve/veya fiziksel yollarla toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, Kişisel veri/ özel nitelikli kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, finansmanının planlanması ve yönetimi, özel sigorta şirketleri ve anlaşmalı kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşılması, çağrı merkezi tarafından gelen aramaların kaydedilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için de verileriniz kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verileri, Kanun’un 8. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızasını almak suretiyle 3. kişilere aktarabilecektir. Bunun haricinde Firma Kanunda öngörülen, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılabileceği hallerde de veri aktarım faaliyetinde bulunabilecektir.

Bu kapsamda;

1-Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları

· Kanunlarda açıkça öngörülmüş ise,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise,

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu ise,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu ise,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenme zorunlu ise,

2-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları

· İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,

· Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında,

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla şirketimiz ile Özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri ile, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler ile,yetki vermiş olduğunuz avukatlar ve diğer temsilcileriniz ile,vergi ve finansdanışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere diğer üçüncü kişiler ile KVKK’ya aykırı olmamak kaydıyla paylaşılabilecektir.

 

İLGİLİ MEVZUAT:

Yukarıda da açıklandığı üzere Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen işlenmektedir. Akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifaedebilmesi için kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri arasında:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler, çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmakta ve işlenmektedir.

 

KVKK’da ifade edildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sırsaklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmekte ve mevzuata uygun hareket edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

İlgili kişinin hakları veri sorumlusunun internet sitesinden yayınlanan aydınlatma metninde açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi aşağıda belirtilmiştir.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11-

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

https://pres-san.com/ adresinde bulunan başvuru formu, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi, kimliğini gösteren belgeler ile birlikte “Ahi Evran OSB Mah. Ural Cad. No:7/1 Sincan/ANKARA” adresine ıslak imzalı olarak; ya da https://pres-san.com/adresine elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

TANITIM VİDEOMUZ